disclaimer

Bedrijfsgegevens

CONDECO NV is een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te B-8600 Diksmuide, Heernisse, ingeschreven in het RPR te Veurne, met KBO en BTW nummer BE 0412 140 033.

De huidige website, www.condeco.be, overkoepelt alle activiteiten en producten van CONDECO. CONDECO NV behoort tot de Groep VALERES.

U kan contact opnemen met CONDECO via de post op bovenvermeld adres, via de contactpagina, telefonisch op +32 (0)51 50 17 44 of per fax op +32 (0)51 50 18 89. Uiteraard kan u eveneens terecht in de kantoren van CONDECO.

Diensten en informatie op deze website

Deze website bevat informatieve gegevens over het bedrijf en de activiteiten van CONDECO en de website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Er wordt door CONDECO echter geen garantie of verklaring gegeven, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de juistheid, de redelijkheid, de actualiteit dan wel de volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd. Elke informatie kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd.

Virussen

Ondanks de grote zorg die CONDECO aan de dag legt bij de opbouw en informatie van deze website, kan CONDECO niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde compleet virusvrij is. CONDECO adviseert elke bezoeker dan ook om alle opgehaalde informatie zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen, gelet op de snelle evolutie en de risico’s verbonden met het gebruik van het Internet.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website en de hierop aangeboden informatie, de programma’s, de merken, en de logo’s zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van CONDECO, haar aangestelden of toeleveranciers. Elke bezoeker van de website dient deze intellectuele eigendomsrechten ten allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.
Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van CONDECO mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar één van de websites en/of webpagina’s van CONDECO. Het is de bezoeker van de site tevens verboden om de inhoud zowel als de lay-out van de site te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

Aansprakelijkheid

CONDECO kan, behalve in gevallen van haar eigen opzet of zware fout, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie of gegevens die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zou worden;
  • enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend virussen, bugs, onvoldoende capaciteit, eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van CONDECOafkomstige software die hun toegang verleent tot het Internet en deze website;
  • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover CONDECO geen rechtstreekse controle heeft;
  • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website;
  • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode en software van CONDECO of de bezoeker en de schade die daaruit voortvloeit.

Rechtskeuze en bevoegdheid

De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht. Alleen de ondernemingsrechtbanken Gent, afdeling Veurne-Diksmuide zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website alsmede het gebruik ervan door de bezoeker te beslechten.