privacy policy

Onze onderneming hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de onderneming verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 •  Op basis van uw vragen tot offerten, dan wel de uitvoering van bestellingen, de boekkundige documenten die daarmede verband houden waaronder facturatie.
 •  Het versturen van informatie aangaande onze producten.
 1. In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken : enkel de gegevens en contactpersonen (adressen) die U ons meedeelt in uitvoering van uw vraag om offerte, bestelling, uitvoering der werken.

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 •  Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, ...);
 •  Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 1. Deze partijen zijn gevestigd in België, onderworpen aan de wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en de nodige afspraken, waar nodig verwerkersovereenkomsten worden met hen gemaakt.
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
  Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

  Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

  Bewaartermijn

  De zeer beperkte gegevens die worden verwerkt, worden bijgehouden zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling, dan wel vervolgens passief om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (o.m. boekhoudkundig) dan wel zolang enige aansprakelijkheidstermijn kan lopen.

  Beveiliging van de gegevens

  Rekening houdend met de zeer beperkte professionele gegevens die wij bijhouden, het gegeven dat er geen gevoelige gegevens worden verzameld, hebben wij de passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen, met name:

  •  Algemene beveiliging IT-infrastructuur met antivirus en firewall
  •  Beveiliging via gebruikersnaam en wachtwoord op bestanden
  •  Back-up via locale opslagmedia
  •  De medewerkers hebben enkel toegang tot uw gegevens in de mate dat dit vereist is

   om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

   Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

   Uw rechten omtrent uw gegevens
   U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
   U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
   U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
   U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.
   Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

   Via privacy@condeco.be
   kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om je adequaat te identificeren). Om je je identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kan met iedere vraag omtrent persoonsgegevens terecht bij : privacy@condeco.be

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

contact@apd-gba.be

(0)2 274 48 00